Chương trình Nhớ Phật liên thời?

Liên hữu có thể thay đổi những đề mục sau trước khi bấm vào đây để bắt đầu

Tổng cộng thời gian cho Khai Thị, Kinh Hành, Lạy Phật: phút
Kinh Hành Lạy Phật với bài:
Niệm Phật với bài:
Tổng cộng thời gian Tịnh Niệm trước khi qua chu kỳ mới: phút
Lặng thinh khi tịnh niệm:
Nghe Khai Thị ở mỗi chu kỳ mới:
Đọc "Nguyện Hành Như Lai Chân Thật Nghĩa" sau khi nghe Khai Thị: ?Tại sao lại phải HÀNH CHÂN THẬT nghĩa? Đó là vì phàm phu chúng ta đôi lúc HÀNH có thể vẫn không theo ý chân thật rốt ráo của Phật, của Bồ Tát, của chư Thánh Hiền Tăng. Vì vậy chúng ta nên nguyện được các Ngài gia trì khiến cho chúng ta có thể HÀNH theo đúng ý mà các Ngài muốn.

Tên bài Khai Thị do máy chọn là:

Chu kỳ một thời (bao gồm Nghe Khai Thị, Kinh Hành, Lạy Phật, Niệm Phật) sẽ là phút

Công phu theo chương trình phát thanh Internet 24h


Chương trình linh động trên RADIO, trên Youtube
Chương trình 4 chữ ở LTHH trên RADIO

NGHE...

Chương trình 24h tu theo ĐTTP (setting 30/32)
Khai Thị 24h
LTHH Niệm Phật


Chọn kiểu chương trình

Chương trình tự chọn

Chương trình có sẵn

Cài đặt ứng dụng tu không cần Internet


Lý duyên khởi của trang này


Xin được dùng câu kệ của Ấn Quang Đại Sư

Nguyện đem công đức này
Cầu bốn ân, ba cõi
Con cùng các chúng sanh
Đồng sanh Cực Lạc Quốc.